MOTIONSCENTER LYKKE AVTALSVILLKOR


Dessa villkor gäller i alla Happy You Oy: s (2355444-4 Motionscenter LYKKE) serviceavtal.

1. Medlemskap


Medlemskapet i Motionscentret LYKKE köps i nätbutiken. Avtalet mellan Motionscentret LYKKE och kunden föds, då kundens medlemskap ingås i nätbutiken. Medlemmen accepterar och binder sig till att följa de villkor som anges i detta serviceavtal när hen gör uppköp i LYKKE nätbutik och ingår sitt medlemskap. Motionscentrets LYKKE medlemmar är alla personer som har accepterat detta serviceavtal och har fyllt 15 år, som har en finländsk personbeteckning och ett finländskt kontonummer. En medlem under 18 år motionerar på ansvaret av en vårdnadshavare och träningen kan endast påbörjas efter vårdnadshavarens godkännande. Formuläret kan erhållas från motionscentrets kundtjänst. En minderårig medlem måste returnera den minderåriges tjänsteformulär till LYKKE: s kundtjänst inom 5 dagar efter att ha köpt medlemskapet. Om blanketten inte återlämnas inom tidsfristen kan medlemmens tillträdeskort frysas tills blanketten återlämnas. Medlemmen är medveten om att Motionscentret LYKKE delvis fungerar utan personal på plats. Motionscentret har rätt att överlåta detta avtal till en tredje part utan kundens samtycke.


2. Medlems-ID, behandling av personuppgifter och ändringar till kontaktuppgifter


Motionscentret LYKKE överlåter medlemmen ett personligt medlems-ID. Medlems-ID:t kan efter eget val antingen utgöras av en mobilapp i en mobiltelefon eller en separat "tagg". Medlems-ID bör alltid uppvisas vid besök i Motionscentret LYKKE. Medlems-ID:t kan inte göras överlåtas till en annan person. Personalen på Motionscentret LYKKE ska utan dröjsmål informeras om förlusten av ett medlems-ID. I detta fall måste medlemmen också lösa in ett nytt ID för att ersätta det förlorade mot betalning i enlighet med prislistan. Ett skadat ID ersätts utan kostnad.
Motionscentret LYKKE lagrar kundens information i sina egna informationssystem och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s datasäkerhetsförordning och annan lagstiftning om dataskydd (Dataskyddslagen/2018). Medlemmen är skyldig att utan dröjsmål informera personalen på motionscentret LYKKE om eventuella ändringar till sina kontaktuppgifter. Mer detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter finns i integritetspolicyn.


3. Anslutningsavgift


I början av serviceavtalet betalas en anslutningsavgift i enlighet med prislistan. Anslutningsavgiften återbetalas inte i samband med att serviceavtalet eventuellt upphör att gälla. Om ett nytt avtal ingås efter avtalets upphörande måste anslutningsavgiften betalas på nytt.


4. Serviceavgift


Betalning av serviceavgiften är en förutsättning för att använda Motionscentret LYKKE: s tjänster. Serviceavgiften är en engångskostnad eller en månatlig serviceavgift som debiteras enligt vad som överenskommits i avtalet. Engångsserviceavgiften ger rätt till ett engångsbesök till Motionscentret LYKKE. Månadsavgiften ger medlemmen tillgång till Motionscentret LYKKE under en period av en (1) månad.


5. Tjänster


Medlemmen har rätt att använda Motionscentret LYKKE: s tjänster i enlighet med sin egen avtalstyp under serviceavtalets giltighetstid och i enlighet med avtalsvillkoren. Medlemmen förstår och accepterar att Motionscentret LYKKE ensidigt kan ändra sitt produkt- och tjänsteutbud och verksamhetsställets öppettider enligt efterfrågan och resurser. Medlemmen förstår och accepterar också att Motionscentret LYKKE inte alltid kan garantera en deltagarplats i gruppträningspass, för coachning eller andra tjänster och att tillträdet kan vara begränsat.


6. Medlemskapets giltighet


Till Motionscentret LYKKE kan man köpa ett engångsbesök, en testvecka eller välja ett tillsvidareavtal eller tidsbegränsat avtal. En medlem kan välja tjänsten till att endast gälla gymmet eller gymmet samt gruppträningen. Medlemskapet fortsätter även efter utgången av perioden för en odefinierbar tid, tills serviceavtalet skriftligen sägs upp i enlighet med villkoren i detta avtal. Uppsägningstiden är 30 dagar.


Medlemskapets längd räknas från följande dag efter att serviceavtalet med Motionscentret LYKKE har ingåtts. Med månad avses en period som sträcker sig över månadsskiftet till den dag som är en siffra lägre (t.ex. 5.1.–4.2.). En medlem har tillgång till tjänsterna varje dag året om, inklusive på helgdagar, om inte annat anges.


Medlemskapet kan avbrytas av följande skäl: graviditet, allvarlig sjukdom eller militärtjänst. Uppehållet måste överenskommas med personalen på Motionscentret LYKKE, och medlemmen måste tillhandahålla ett tillförlitligt intyg om varaktigheten och orsaken till uppehållet. Uppehåll kan beviljas för minst en (1) månad och högst tolv (12) månader.

7. Medlemskapets upphörande


En månadsmedlem i Motionscentret LYKKE har en uppsägningstid på 30 dagar. Om ytterligare en månadsavgift uppbärs under uppsägningstiden, ska den betalas och medlemmen har rätt att använda sig av avtalade tjänster till slutet av den betalda perioden. Om en medlem har förskottsbetalningar gjorda med sportsedlar eller ett liknande betalningsmedel som beviljats av företaget vid tidpunkten för avtalets uppsägning, kommer dessa inte att återbetalas eller kompenseras på något sätt. Uppsägningen görs genom att skicka e-post i addressen vaasa@liikuntakeskuslykke.fi.


8. Ångerrätt


I enlighet med 6 kap 14 § i konsumentskyddslagen har kunden rätt att häva det avtal som har ingåtts med Motionscentret LYKKE i nätbutiken genom att skriftligen meddela verksamhetsstället senast 14 dagar efter att beställningen har gjorts. Inledning av tjänsten (dvs. det första besöket på centret) tillsammans med fastställandet av när avtalet startar betraktas som en begäran om att börja använda tjänsterna under ångerfristen. Om användningen av tjänsterna redan har påbörjats måste minst en månads serviceavgift ersättas till Motionscentret LYKKE vid avbokning.


9. Betalningsvillkor


En medlem kan betala anslutningsavgiften och månadsavgiftens första rat som nätbetalning, med betal- eller kreditkort, Mobilepay, ePassi eller Smartum-sedlar. I centret kan betalning göras med betal- eller kreditkort eller sportsedlar. Motionscentret LYKKE accepterar de flesta sportförmåner som betalningsmetoder: Epassi, Eazybreak, Edenred, Smartum, Tyky-sedlar och Virikeseteli. Framtida månadsbetalningar faktureras medlemmen i enlighet med avtalet månatligen via e-post eller e-faktura. I faktureringssyfte måste medlemmen ha en e-postadress eller ingå ett e-fakturaavtal med en nätbank. Medlemmen ansvarar själv för att teckna ett e-fakturaavtal med sin nätbank.
Om e-fakturan inte automatiskt kan debiteras från en medlems konto eller medlemmen inte betalar fakturan som mottagits via e-post, skickas en påminnelsefaktura till medlemmen, plus en faktureringsavgift enligt prislistan.

10. Prisändringar


Motionscentret LYKKE förbehåller sig rätten till prisändringar. Prisändringarna meddelas på hemsidan och i ett nyhetsbrev som skickas till medlemmarna. Ändringar meddelas senast 60 dagar innan prisändringarna träder i kraft. Inga ändringar kan göras i priset för ett förbetalt tidsbegränsat medlemskap mitt under avtalsperioden. Motionscentret LYKKE är skyldigt att meddela medlemmen om alla förändringar i de priser som orsakats av momsändring eller någon annan officiell åtgärd minst en månad innan sådana ändringar överförs till de priser medlemmarna ska betala. Eventuella ändringar av mervärdesskatten träder i kraft på månadsavtal omedelbart på den dag då skatten ändrades.


11. Ansvar för avgifterna


Om den avtalade avgiften för användningen av tjänsterna inte betalas på det sätt som förutsätts i betalningsvillkoren, upphör medlemmens rätt till Motionscentrets LYKKE: s tjänster tills betalning sker. En annan person eller företag kan överta hela eller delar av medlemsavtalets betalningar. En annan betalare (betalningsåtagande) kan, när som helst, utan uppsägningstid och utan att ange en anledning, avbryta dessa betalningar. I detta fall ska den vuxna medlemmen alltid personligen vara ansvarig för alla avtalsenliga betalningar. Motionscentret LYKKE har rätt att debitera förseningsränta och påminnelseavgift i enlighet med prislistan, samt kontorskostnader för försenade betalningar.


12. Ändringar i verksamheten och avtalsvillkoren


Motionscentret LYKKE förbehåller sig rätten att hålla centret stängt, ändra kundservicen och centrets öppettider och göra säsongsbundna ändringar vid semestertider, helgdagar etc. Motionscentret LYKKE informerar om förändringarna på centrets informationstavla och webbplats, via e-post och i sociala medier. Motionscentret LYKKE förbehåller sig också rätten att ändra eller begränsa antalet maskiner och produkter som finns till förfogande. Motionscentret LYKKE är inte skyldigt att återbetala de avgifter som medlemmen betalat om det på grund av nödvändigt underhållsarbete eller andra liknande skäl tillfälligt måste stänga motionscentret eller en del av motionscentret.


Motionscentret LYKKE förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, förutsatt att sådana ändringar inte leder till en ändring av avtalets väsentliga innehåll.


13. Motionscentrum LYKKE regler


Medlemmen förväntas att i centret följa god sed, uppföranderegler och av personalen givna anvisningar. Om en medlem tydligt och kontinuerligt bryter mot centrets regler, kan medlemskapet upphävas tillfälligt eller permanent. I sådana fall är Motionscentret LYKKE inte skyldigt att återbetala redan erlagda betalningar till kunden.
Kunden är medveten om att hen själv bör teckna ett adekvat personligt försäkringsskydd, eftersom Motionscentret LYKKE inte separat har försäkrat kunden under träningen.

  • Identiteten bör bevisas på begäran
  • Om en medlem avsiktligt skadar Motionscentrum LYKKE: s utrustning, egendom eller möbler, bör hen ersätta skadan i sin helhet.
  • Av säkerhetsskäl får barn under 15 år inte röra sig i Motionscentret LYKKE: s lokaler annat än i samband med aktiviteter riktade till barn eller ungdomar.
  • Motionscentret LYKKE: s medlemmar ansvarar själva för sin egen säkerhet. Motionscentret LYKKE ansvarar inte för medlemmens egendom, sjukdom, skada eller olycksfall i Motionscentret LYKKE: s lokaler eller tillhörande område.
  • Om en medlem tar obehöriga personer till Motionscentret LYKKE: s lokaler förbinder hen sig till att betala en ersättning på 250 euro. Ersättningen faktureras medlemmen som pappersfaktura.


14. Tillämplig lag och tvister


På detta avtal tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som beror på detta serviceavtal och som inte kan biläggas genom ömsesidiga förhandlingar avgörs i tingsrätten på kundens hemort. För tydlighetens skull kan konstateras att kunden dessutom har rätt att i tvistemål som gäller konsumtionsnyttighet avgiftsfritt föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling. Nämnden är ett opartiskt och oavhängigt organ för tvistlösning utanför domstol. Besvär till nämnden är avgiftsfritt för kunden.

Välkommen att bli Lykkelit!


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LYKKE COACHNING

Läs mer